Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Perhehoidon asukkaan asema

Perhehoito on avohoitoa ja sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle hänen tarpeidensa mukainen hoiva perheenjäsenenä. Perhehoidossa olevalle henkilölle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kehitysvammaisille erityishuolto-ohjelma yhteistyössä hoidettavan, omaisten ja perhehoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Perhehoidossa olevan henkilön varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti hänelle itselleen tai hänen edunvalvojalleen. On suositeltavaa, että perhehoidossa olevalle henkilölle nimetään edunvalvoja, joka ei ole perhehoitaja.

Perhehoidosta voidaan periä pitkäaikaisen laitoshoidon maksu, joka voi olla enintään 85% perhehoidossa olevan henkilön tuloista. Omaishoidon yhteydessä järjestettävästä lyhytaikaisesta perhehoidosta voidaan periä lakisääteinen maksu (3vrk/kk).

Perhehoidossa oleva henkilö ei ole vakuutettu tapaturman varalta sijoittavan kunnan toimesta. Kunta ei myöskään ota vakuutusta perhehoidossa olevan henkilön aiheuttamiin vahinkoihin.

Perhehoitajalla on oikeus saada sellaiset perhehoidossa olevaa henkilöä koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä perhehoidon kannalta. Perhehoitajalla on elinikäinen vaitiolovelvollisuus liittyen perhehoidossa olevaa henkilöä koskeviin salassa pidettäviin tietoihin.