Tekstikoko
 
somero-20181137354552646196853.png
 
Kaupunki ja hallinto

Nuorisovaltuuston toimintaohje

Nuorisovaltuusto valitaan kahden vuoden välein

keväisin vaaleilla.

Someron nuorisovaltuusto on Someron kaupungin alueella asuvien nuorten

puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöelin.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on

1. edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta,

sekä edistää Someron kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä;

2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden

riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto voi myös toimia

asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria;

3. tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria ja heidän elinolojaan

koskevissa asioissa; nuorisovaltuustolla on em. asioita valmistellessaan oikeus

kuulla asiantuntijoita

4. edistää osaltaan nuorille tarkoitettujen palveluja koskevaa tiedottamista ja

tiedonkulkua;

5. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista;

6. valmistella toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus kunkin toimintakauden

lopussa;

7. hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimielinten,

lautakuntien sekä kaupunginhallituksen määräämät tehtävät mahdollisuuksien

mukaan;

8. järjestää omaa toimintaa;

9. yhden edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudella osallistua kunnallisten toimielinten

kokouksiin edellyttäen, että ao. toimielin on tehnyt läsnäolosta päätöksen.

Nuorisovaltuuston toimikausi ja kokoonpano

Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan, alkaen 1.6.

Nuorisovaltuustoon valitaan enintään 9 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Valinta

tapahtuu vaaleilla.

Nuorisovaltuuston valinta yleisillä vaaleilla

1. Vaalit ovat välittömät eli äänestäjät äänestävät suoraan niitä henkilöitä, jotka he

tahtovat saada valituksi.

2. Nuorisovaltuustoon valitaan 9 jäsentä ja 2 varajäsentä (1. ja 2. varajäsen).

3. Valituksi tulee 9 eniten ääniä saanutta ehdokasta ja varajäseniksi 2 seuraavaksi

eniten ääniä saanutta ehdokasta.

4. Vaalit ovat salaiset.

5. Äänioikeus on niillä nuorilla, jotka vaalivuonna ovat 13–20-vuotiaita ja joiden

kotipaikka vaalivuoden alussa on Someron kaupunki. Vaaleista ilmoitetaan Someron

koulujen ilmoitustauluilla, nuorisovaltuuston nettisivuilla ja Facebookissa, Someron

kaupungin nettisivuille sekä paikallislehdessä.

6. Vaaliviranomaiseksi nuorisovaltuusto nimeää vaalitoimikunnan, johon kuuluvat

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Vaalitoimikunta pyritään

muodostamaan nuorisotoimen työntekijöistä ja opetushenkilöstöstä.

Vaalitoimikunnan sihteerinä toimii nuorisovaltuuston vastuuohjaaja.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on

1) ehdokaslistan laatiminen

2) äänestystavan valitseminen sekä vaalipäivän äänestyksen järjestäminen

3) annettujen äänestyslippujen ääntenlaskenta

Kaikki vaalitoimikunnan päätökset on tehtävä päätösvaltaisessa kokoonpanossa.

Vaalitoimikunta on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä tai varajäsentä on paikalla.

7. Ehdokkaaksi voivat asettua ne nuoret, joilla on äänioikeus.

Ehdokkaaksi tulee ilmoittautua viimeistään 20 päivää ennen vaalipäivää.

8. Äänestys:

Vaalitoimikunnan on

● tiedotettava vaalitoimituksesta (ääestysajat ja ääestyspaikat)

● tiedotettava ehdokasasettelusta

● valittava ääestystapa ja paikat sekäpääettäämahdollisen

ennakkoääestyksen jäjestäisestä○ ennakkoääestyksen tarpeellisuuden arviointi tapahtuu

vaalitoimikunnassa, mikäi mahdollisen ennakkoääestyksen tarve

ilmenee tai sitäerikseen toivotaan

● ennakkoääestyksen tarpeellisuuden arviointi tapahtuu vaalitoimikunnan

toimesta

● laskettava ja tarkistettava ääestysliput

● tiedotettava vaalituloksesta

Uuden nuorisovaltuuston kutsuu ensimmäisen kerran koolle

järjestäytymiskokoukseen edellisen toimikauden nuorisovaltuuston puheenjohtaja

yhdessä nuorisotoimen edustajan kanssa.

Nuorisovaltuusto valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin

keskuudestaan.

Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet paikalla

kokouksessa.

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Nuorisovaltuustosta anotaan eroa kirjallisesti nuorisovaltuustolta ja poisjääneen

paikalle siirtyy varajäsen. Varsinaisen jäsenen erotessa, voi nuorisovaltuusto päättää

varajäsenen muuttamisesta varsinaiseksi jäseneksi.

Nuorisovaltuuston työvaliokunnat

Nuorisovaltuuston työvaliokunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta

sekä sihteeristä. Työvaliokunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia, laatia esityslistoja

sekä perehdyttää uudet jäsenet toimintaan. Työvaliokunta hoitaa pääasiallisesti

yhteistyön nuorisotoimen ja muiden toimielimien kanssa.

Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa lautakuntien kokoukseen. Toistaiseksi

lautakuntapaikat ovat seuraavat:

- Tekninen lautakunta

- Ympäristölautakunta

- Perusturvalautakunta

- Sivistyslautakunta

Kukin lautakunta päättää läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisestä

nuorisovaltuuston edustajalle.

Nuorisovaltuuston kokoukset

Nuorisovaltuusto pitää enintään neljä julkista kokousta vuodessa, joista ilmoitetaan

vähintään viikkoa aikaisemmin. Tarvittaessa nuorisovaltuusto voi kokoontua

useamminkin, mutta tällöin kokous ei ole julkinen.

Julkisista kokouksista kaupunki maksaa kokouspalkkiot niihin osallistuneille

nuorisovaltuuston jäsenille. Kokouspalkkion suuruus on samassa linjassa muiden

Someron kaupungin kokouspalkkioiden kanssa.

Nuorisovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa

varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos

vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.

Kutsujen lähettämistavasta sopii nuorisovaltuusto järjestäytymiskokouksessaan.

Kokouskutsussa on ilmettävä paikka ja aika. Edellisen kokouksen pöytäkirja, jonka

sihteeri on laatinut, tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, tulee hänen ilmoittaa varajäsenelle tarpeeksi

ajoissa, jotta kokouksesta tulisi laillinen ja päätösvaltainen.

Nuorisovaltuuston taloushallinto

Someron kaupunki varaa määrärahaa budjetistaan nuorisovaltuuston käytettäväksi

vuosittain. Taloudenhoitajana toimii nuorisovaltuuston vastuuohjaaja, joka on

nuorisotoimen alainen työntekijä.

Kaupunginhallitus päättää nuorisovaltuuston toimintaohjeesta. Kaupunginhallitus voi

muuttaa nuorisovaltuuston toimintaohjetta nuorisovaltuuston tai sivistyslautakunnan

aloitteesta, sekä omasta aloitteestaan. Mikäli kaupunginhallitus tekee

päätösehdotuksen toimintaohjeen muutoksista, olisi suositeltavaa pyytää

nuorisovaltuustolta lausuntoa ehdotukseen, tarvittaessa myös sivistyslautakuntaa

hyödyntäen.