Visuaalisen taiteen perusopetus

Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista visuaalisen taiteen perusopetusta Somerolla.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun sekä esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Opetuksen tehtävänä on kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Someron kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymä Somerolla annettavan visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on luettavissa opiston internetsivuilla.

Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Kaikkiin taiteen perusopetuksen ryhmiin voidaan ottaa uusia oppilaita. Kysy vapaana olevia paikkoja ja mahdollisia puuttuvien opintojen korvaavuuksia suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044-7791273.

Visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma >>

Perusopinnot

Perusopintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallisia ajattelun valmiuksia, kädentaitoja ja taiteen tekemisen perustaitoja. Oppilas harjoittelee myös toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista.

Uusia ryhmiä aloitetaan joka toinen vuosi. Tänä syksynä aloittavaan valmentavaan opetuksen ryhmään valitaan esiopetuksessa ja perusopetuksen ensimmäisellä luokalla olevia oppilaita.

Aiemmin opinnot aloittaneet oppilaat valitaan ensisijaisesti jatkamaan opintojaan seuraavalle vuodelle, vapautuville paikoille otetaan uusia oppilaita. Perusopintojen laajuus on yhteensä kuusi vuotta.

Ryhmät kokoontuvat Jukolan alakerran taideluokassa, Jukolantie 3.

Taiteen perusopetukseen valmentavan opetuksen kurssimaksu on 40 euroa ja varsinaisten perusopintojen 65 euroa vuodessa. Kurssimaksut sisältävät opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalin.

1050101 TAITEEN PERUSOPETUKSEN VALMENTAVA OPETUS, 6–7-vuotiaat

Torstai 16.15–17.15

10.9.2015–3.12.2015 ja 14.1.2016–7.4.2016

Tutustutaan leikinomaisesti käsitöihin ja kuvataiteeseen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä.

lmoittautumiset tähän ryhmän 24.8.2015 klo 19 alkaen internetissä ja puhelimitse. Ilmoittautumisohjeita takakannessa.

TPO 2, 8–9-vuotiaat

Tiistai 17.00–18.30

1.9.2015–8.12.2015 ja 12.1.2016–19.4.2016

Seikkaillaan satujen ja mielikuvituksen maailmassa, valmistaen taidetta sekä yksin että ryhmässä.

TPO 4, 10–11-vuotiaat

Maanantai 17.45–19.15

31.8.2015–7.12.2015 ja 11.1.2016–25.4.2016

Työskentelyssä mielikuvitus sulautuu oppilaan omiin aistihavaintoihin lähiympäristöstä.

TPO 6, 12–13-vuotiaat

Tiistai 15.15—16.45

1.9.2015—8.12.2015 ja 12.1.2016—19.4.2016

Syvennytään ympäristön havainnointiin ja kuvaamiseen sekä etsitään omaa kuvallista ilmaisua.

Työpajaopinnot

Perusopintojen jälkeen taidekoulun oppilas aloittaa työpajaopinnot, joissa hänellä on mahdollisuus syventää osaamistaan, kehittää omaa ilmaisuaan ja etsiä itselleen luontaisinta taiteen osa-aluetta.

Työpajoja tarjotaan sekä kuvataiteen että käsityön puolelta. Oppilas voi opiskella työpajaopintoja tarjolla olevassa järjestyksessä, oman mielenkiinnon mukaan. Oppilaat kokoavat työpajan aikana käyttämänsä ideamateriaalit, luonnokset ja kokeilut portfolioksi.

Suoritettuaan kaikki yleisen oppimäärän mukaiset opinnot, on opintojen laajuus 500 tuntia ja kesto kahdeksan vuotta. Opinnot pyritään suorittamaan loppuun ennen 18 ikävuotta. Päättötodistus kirjataan kuvataiteeseen, mutta perusopinnot ja työpajaopinnot voivat sisältää myös käsityön osa-alueita.

Työpajaopintoihin otetaan vapaille paikoille myös uusia opiskelijoita. Ilmoittautumiset suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselle p. 044 779 1273.

Työpajaopintojen kurssikohtainen maksu on 65 euroa.

SARJAKUVA JA PIIRUSTUS

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3

Maanantai 15.15—17.30 

31.8.2015—7.12.2015

Sarjakuvan ja piirustuksen työpajaopinnoissa syvennetään oppilaan kuvantekemisen taitoja erilaisten piirtämisharjoitusten avulla. Sarjakuvakerronnassa perehdytään eri tyylisuuntiin ja tutustutaan sarjakuvan kielioppiin. Tavoitteena on kehittää oppilaan omaa kuvallista ilmaisua sekä valmistaa piirustuksia ja lyhyitä sarjakuvia.

Kevään 2016 työpajaopinnot

MEDIAPAJA

Mediapajan työpajaopinnoissa keskitytään valokuvaukseen ja videokuvaukseen sekä kuvankäsittelyn perusteisiin. Teorian sekä kuvaamisharjoitusten avulla tutustutaan muun muassa kameran polttoväleihin, aukkoihin ja herkkyyksiin. Kuvattavaan kohteeseen pyritään löytämään kuvaajan omaa tulkintaa. Oppilaalla on suotavaa olla kurssilla mukana oma digijärjestelmäkamera.

POIKKITAITEELLINEN TYÖPAJA

Poikkitaiteellisissa työpajaopinnoissa tehdään yhteistyötä lähiseudun taiteen perusopetuksen oppilaitosten, koulujen tai yrityselämän kanssa. Yhteistyössä toteutetaan kulttuuritapahtuma, joka voi olla esim. näyttely, näytelmä tai musiikkiesitys.

Oppilaat keskittyvät poikkitaiteellisessa työpajaopinnoissa tapahtuman visuaalisen ilmeen suunnitteluun sekä toteutukseen, jossa he rakentavat suunnitelman mukaisesti tarvittavan kuvituksen, lavastuksen, valaistuksen ja puvustuksen.

Kysy vapaita paikkoja

Tietoja opintojen aloittamisesta kesken lukuvuoden saa suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta puh. 044 779 1273.

Tekstin koko A A A Sivukartta

Somero-opiston taidekoulun blogi löytyy osoitteesta

http://someron-taidekoulu.blogspot.com