Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet ja liittymisvelvollisuus

Vesihuoltolain (119/2001) mukaiset toiminta-alueet vedenjakelulle ja jäteveden viemäröinnille tulivat Somerolla voimaan vuoden 2006 heinäkuussa. Toiminta-alueet päivitettiin vastaamaan vesihuoltolaitosten verkostojen ja kaavoituksen nykyistä ja suunniteltua tilannetta. Päivitetyt toiminta-alueet astuivat voimaan 1.10.2011. Lain mukaan kaikilla toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on velvollisuus ja myös oikeus liittyä järjestettyyn vesihuoltoon; vesijohto- ja/tai jätevesiverkostoon. Myös ns. hulevesien eli sade- ja sulamisvesien ja perustusten kuivatusvesien osalta kiinteistöjen on liityttävä ns. hulevesiverkostoon, jos sellainen on kiinteistön lähialueella eikä hulevesiä voida muutoin asianmukaisesti hoitaa.

Liitekartat

  • 001-1 Vedenjakelun toiminta-alueet keskustaajamassa
  • 001-2 Vedenjakelun toiminta-alueet haja-asutusalueilla (nähtävillä Someron kaupungintalon teknisessä toimistossa)
  • 002-1 Jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet keskustaajamassa
  • 002-2 Jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet haja-asutusalueilla
  • 003-1 Oinasjärven vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alue

Kartat ovat nähtävillä myös kaupungintalon teknisessä toimistossa ja Someron vesihuollon toimistossa.

Toiminta-alueet Somerolla

Vesihuollon toiminta-alueet on määritelty vesi- ja viemäritoimintaa harjoittavalle Someron Vesihuolto Oy:lle, kaupungin keskustaajaman reunalla toimivalle 20 osakkaan talousvedenjakelusta vastaavalle Pappilan vesiyhtymälle sekä kaupungin länsipuolelle viemäröintiä toteuttavalle Länsi-Someron jätevesiosuuskunnalle. Toiminta-alueet esitellään kartoissa 001, 002 ja 003

Someron Vesihuolto Oy:n toiminta-alueet Somerolla

a.) Vedenjakelun toiminta-alue

Someron Vesihuolto Oy: vedenjakelun toiminta-alue käsittää lähes kokonaan kaupungin keskustaajaman asemakaavoitetun alueen. Voimassa olevan kaava-alueen lisäksi toiminta-alueeseen kuuluvat Jaatilan taajaan asutut alueet, kaavoitettuun alueeseen rajoittuvat Palman teollisuusalueen eteläpuoliset peltoalueet, valmistelussa oleva Kultelan asemakaavan alue ja sen lähialueita sekä jätevedenpuhdistamon koillispuolella sijaitsevat alueet.

Oinasjärven kylätaajamassa Someron Vesihuolto Oy:n vedenjakelun toiminta-alueeseen kuuluu jätevedenpuhdistamon lähialueet (sama alue kuin laitoksen jätevesiviemäröinnin alue).

Näiden lisäksi haja-asutusalueella runkovesijohdon (Ø 75 mm tai suurempi) kummallakin puolella 100 metrin kaista kuuluu laitoksen vedenjakelun toiminta-alueeseen.
Kultelan valmistelussa olevan asemakaava-alueen vedenjakeluverkostoa täydennetään alueen viemäröinnin yhteydessä, kun alueelle suunniteltu kaavoitus ja kaavoituksen mukainen rakentaminen sitä edellyttää. Vedenjakelun verkostoalue on Kultelassa jaettu kahteen osaan rakentamisen tavoitteellisen aikataulun perusteella. Verkostoalueet ja rakentamisen tavoitteelllinen aikataulu on esitetty liitekartassa 001-1.

b.) Jätevesiviemäröinnin toiminta-alue

Someron Vesihuolto Oy:n jätevesiviemäröinin toiminta-alue käsittää Oinasjärvellä samat alueet kuin laitoksen vedenjakelun toiminta-alue.

Keskustaajamassa laitoksen jätevesiviemäröinnin toiminta-alue käsittää vedenjakelun toiminta-alueiden lisäksi myös Pappilan vesiyhtymän kiinteistöt (n. 9 ha).

Kultelan valmistelussa olevan asemakaava-alueen viemäriverkostoa rakennetaan alueelle suunnitellun kaavoituksen mukaisen rakentamisen ja muun yhdyskuntakehityksen tarpeiden mukaan. Viemäröinnin verkostoalue on Kultelassa jaettu kahteen osaan rakentamisen tavoitteellisen aikataulun perusteella. Verkoston rakentamisen tavoitteellinen aikataulu on esitetty liitekartassa 002-1.

Someron Vesihuolto Oy:n jätevesiviemäröinnin toiminta-alue esitetään liitekartoissa 002-1 (keskustaajaman alue) ja 003-1 (Oinasjärvi).

Pappilan Vesiyhtymän toiminta-alueet Somerolla

Vedenjakelun toiminta-alue

Pappilan Vesiyhtymän vedenjakelun toiminta-alue käsittää vesiyhtymään nykyisin liitetyt kiinteistöt, n. 9 ha. Pappilan vesiyhtymän vedenjakulun toiminta-alue esitetään liitekartoissa 001-1.

  • Yhteystiedot: Pappilan vesiyhtymä, Evertintie 6 B 15, 31400 Somero

Länsi-Someron Jätevesiosuuskunnan toiminta-alueet Somerolla

Jätevesiviemäröinnin toiminta-alueet

Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäröinnin toiminta-alue kattaa osuuskunnan suunnitellun viemäriverkoston läheiset alueet noin 200 m runkolinjasta. Laitoksen viemäröinnin toiminta-alue noudattaa paikoin voimassa olevan Someron rantayleiskaavan rajausta.

Viemäröinnin tavoitteellinen aikataulu esitetään liitekartassa 002-2. Osuuskunnan verkosto on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe keskusjätevedenpuhdistamolta Rautelansalmelle vuoteen 2013 mennessä, toinen vaihe Rautelansalmelta Pitkäjärven kylälle vuoteen 2015 mennessä ja kolmas vaihe, Pitkäjärven kylän viemäröinti, vuoteen 2017 mennessä.

Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäröinnin toiminta-alue esitetään liitekartoissa 002-1 ja 002-2.

  • Lisätietoa Länsi-Someron jätevesiosuukunnasta tästä